iKKolor s.r.o., 
Slančíkovej 2, 971 01
Prievidza

Vlastnosti

Deklarované užitočné vlastnosti:

 

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

HODNOTA

JEDNOTKA

NORMA

Tvar

Nepravidelný

 

EN 13055-1

Zrnitosť

0-63

[mm]

EN 13055-1

Sypná hmotnosť

146

[kg/m3]

EN 1097-6:2000

Percento drvených zŕn

NSU

   

Prítomnosť nečistôt

NSU

   

Odolnosť proti drveniu

0,6-1,84

[MPa]

EN 13055-1

Obsah chloridov

<0,01

[%Cl]

EN 1744-1:1998

Obsah síranov rozpustených v kyseline

0,08

[%SO3]

EN 1744-1:1998

Celková síra

0,02

[%S]

EN 1744-1:1998

Stabilita objemu

NSU

[% úbytku hmotnosti]

 

Absorpcia vody

2,6

[Vol%]

EN1097-6:2000

 

12,2

[% sušiny]

 

Rádioaktívne žiarenie

NSU

   

Uvoľnené ťažké kovy

NSU

   

Uvoľňované polyaromatické uhľovodíky

NSU

   

Uvoľňovanie iných nebezpečných látok

NSU

   

Tepelná rozťažnosť

1,2

%

EN 13055-1

Perzistencia a alkalická reakcia s oxidom kremičitým

NSU    

Tepelná vodivosť

0,08

[W/mK]

PN ISO 8301:1998

 

 

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

HODNOTA

JEDNOTKA

NORMA

Tvar

Nepravidelný  

EN 13055-2

Zrnitosť

0-63

[mm]

Sypná hustota vo voľnom stave

146

[kg/m3]

Odolnosť proti drveniu drvenia

0,6-1,84

[MPa]

Stabilita objemu

NSU

 

Absorpcia vody

2,6

[Vol%]

12,2

[% sušiny]

   

Vytiahnite vodu

   

Zloženie / obsah

   

Uvoľňovanie ťažkých kovov pomocou elúcie

NSU

 

Prítomnosť

NSU

 

Vypustenie iných nebezpečných látok

NSU

 

Tepelná rozťažnosť

1,2

%

Percento zlomených zŕn / so zlomeným povrchom

NSU

[% hmotnostných]

Tepelná vodivosť

0,08

[W/mK]

PN ISO 8301:1998

 

NSU – nie je stanovený údaj